ابزاری که مشاهده می کنید توسط JsColor طراحی و پیاده سازی شده است. این تنها یک کپی است.
RGB
HEX
H °
S %
V %
R
G
B
RGB
HEX
° H
% S
% V
R
G
B