جایگشت

ابتدا کاراکترهای مورد نظر خود را بدون فاصله در فیلد "رشته پایه" وارد نمایید. سپس طول رشته خروجی را مشخص نمایید.
با زدن دکمه "نمایش و ارسال" تمام رشته های منحصر به فرد ممکن ساخته شده با کاراکترهای ورودی (بدون تکرار کاراکترها) را مشاهده کنید.